Home > Civilscape

Civilscape

CIVILSCAPE – een Europees netwerk rond landschap

Civilscape is een Europees Platform van allerlei niet-gouvernementele organisaties afkomstig uit alle hoeken van Europa met als hoofddoel de Europese Landschapsconventie mee ondersteunen. Deze koepel werd in 2008 opgericht in Firenze in Italië. Het initiatief tot oprichting van dergelijke Platform werd genomen door de Nederlandse landschapsmensen.

Doel van het platform:

-         overdracht van kennis en bewustmaking rond landschap (bescherming, management en planning, burgerparticipatie, financiering van landschapsmanagement, kwaliteitsdoelstellingen, assessments methoden, enz.)

-         uitwisseling van ervaringen handelend over lokale en lopende projecten

-         ontwikkeling van een strategie om nationale en Europese beleidsmakers te beïnvloeden die handelen over landschap en met het doel landschap te plaatsen op de Europese Agenda

-         het stimuleren van kruis- en transnationale projecten m.b.t. landschapsmanagement

Momenteel maken tussen de dertig en veertig landschapsorganisaties deel uit van Civilscape waaronder onze vereniging, Natuur- en Stedenschoon vzw.  Het gaat om zowel kleine verenigingen die opereren in een regio tot de grote landschapsorganisaties. Belangrijk is evenwel dat het steeds om middenveldorganisaties gaat die geen uitstaans hebben met de overheid. De koepel is een burgerinitiatief die parallel naast de overheidsorganisaties de Europese Landschapsconventie in de praktijk wil gaan brengen. Samen staan we sterk om de overheden van Europa te overtuigen van het belang van het landschap. Lobbyen, bijeenkomen, overleg, enz. maken allemaal deel uit van het actiegerief van deze nog jonge organisatie.

Op Europees niveau opereren drie koepelorganisaties rond landschap, elk met een eigen invulling. De drie organisaties vormen op zich een interactief netwerk met het doel elkaar via expertise en ervaring te versterken.

 

  1. RECEP-ENELC is een koepelorgaan van lokale en regionale overheden. Onder meer de Brabantse gemeente Lennik maakt deel uit van RECEP.
  2. UNISCAPE  verzamelt de academici zoals landschapsdeskundigen aan de Europese universiteit. Onder ander de universiteit van Gent maakt hier deel van uit.

 

Sinds vorig jaar 2008 is de KVNS lid van de Civilscape. Samen met de Regionale Landschappen zijn we de enige vertegenwoordiger van een Vlaamse landschapsorganisatie in dit koepelverband. Het logo van Civilscape:

U vindt meer informatie en nieuwtjes op de website van Civilscape - www.civilscape.eu

In een volgende bijdrage gaan we dieper in op de Europese Landschapsconventie.

Strategie Gemeenschappelijke Landbouwbeleid

Op de bijeenkomst is tevens een strategie bepaald om als CIVILSCAPE een standpunt in te brengen bij de EU ten aanzien van het Gemeenschappelijk Landbouw Beleid. Die komt neer op een specifieke landschapsinbreng, dus niet als onderdeel van andere thema's, zoals landbouw, met de Europese Landschapsconventie als leidraad. Dat betekent vooral een integrale benadering vanuit een lokale bottom-up aanpak. Via de formele kanalen zal dit standpunt aangekaart worden richting de Europese Commissie. Verder zullen ook de Europarlementariërs worden benaderd.

 

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u zich wenden tot Gerrit-Jan van Herwaarden van Landschapsbeheer Nederland en voorzitter van CIVILSCAPE. Telefoon: 030-2345010.

 

Of kijk op www.civilscape.org

Huidige Activiteiten

Contact

Wilt u meer weten over KVNS? Bel, mail of fax ons.

Meer weten?

Meer weten over het werkterrein van KVNS? Bestel ons magazine.