Home > Bibliotheek & Documentatiecentrum > Bibliotheek & documentatiecentrum - Nieuw boek

Bibliotheek & documentatiecentrum - Nieuw boek

Stomend landschap - KNNV Uitgeverij

Vloeiweidensystemen stempelen het Nederlandse landschap.  Eeuwenlang hebben de boeren hun graslanden bevloeid met beekwater om de opbrengst te vergroten.  Pas toen de kunstmest zijn intrede deed, kwam er een eind aan de praktijk van het bevloeien.  Het water moest voortaan juist van het land af, in plaats van erop, want de kostbare kunstmest mocht niet wegspoelen.  Maar tot diep in de negentiende eeuw wilden de boeren juist wel water over hun grasland laten stromen.  Enkelen hebben dat zelfs tot in de vorige eeuw volgehouden.  Zij zorgden voor ingenieuze bevloeiingssystemen, waarmee ze grond- en oppervlaktewater naar zo veel mogelijk plekken stuurden.  Zo probeerden ze hun weidegronden vorstvrij te houden en tegelijk op een natuurlijke manier te bemesten met slib of humus.  De opbrengst op bevloeide gronden was overduidelijk hoger.  De geschiedenis illustreert het actuele belang van het herstel van vloeiweiden.  Stromend landschap vraagt beleidsmakers en landschapsbeschermers om meer aandacht te geven aan historische watersystemen en om deze in te zetten in het eigentijdse waterbeheer.

Een gekruid verhaal - Duffelse Heemkring

In de zestiende eeuw noteerde een vlijtige gasthuiszuster uit Geel talrijke geneeskundige recepten gamaakt op basis van kruiden.  Dit unieke handschrift, dat in dit boek gepubliceerd wordt, geeft ons een beeld van de ziekten waarmee men in die tijd geconfronteerd werd en de middelene die men hiertegen bereidde.  Zo kom je meer te weten over kruidenmengsels tegen hoest, een lastige keel of een verkoudheid, maar evengoed tegen speen, puistjes of gezwollen benen, en natuurlijk ook tegen in die tijd levensbedreigende ziekten zoals bijvoorbeel de pest.  Je maakt kennis met tal van kruiden en drankjes, die telkens weer op een andere manier gemengd werden, om toch maar het beoogde effect te bereiken: de zieke genezen.

Beemden en bouwlanden - Het verdwijnende boerenlandschap - NAI uitgevers Rotterdam

Het traditionele Nederlandse boerenlandschap dreigt geruisloos te verdwijnen.  Grootschalige geïndustrialiseerde landbouw, oprukkende bebouwing, maar ook de ontwikkeling van "nieuwe natuur" leiden ertoe dat het weinige van wat er is vrijwel volledig is versnipperd.  Auteur Wim Denslagen beschrijft deze ontwikkelingen in Beemden en bouwlanden en laat zien hoe het denken over het boerenland de afgelopen decennia is veranderd.  Natuurbeschermers koesterden het platteland en generaties childers, schrijvers en dichters lieten zich erdoor inspireren.  Boeiend toont Denslagen hoezeer beelvorming,  mythen en idealen de waardering van het tranditionele boerenland bij zowel voor- als tegenstanders kleuren.  Het resultaat is een pleidooi voor de plaats voor het kleinschalige tranditionele boerenland juist voor de toekomst van ons landschap. 

Natuur in Nederland - Frank Berendse

  

Heel af en toe lees je als natuurliefhebber een boek waar je van gaat wiebelen op je stoel: die gebeiden wil ik bezoeken!  Die planten en vogels wil ik tegenkomen! Die landschappen wil ik leren begrijpen!  In één aanstekelijke uitgave lees je alles wat je wilt weten over de Nederlandse natuur: van planten, dieren en landschappen tot ontstaansgeschiedenis en wandelmogelijkheden.

 

Het gelijk van Heemschut - 100 jaar Heemschut

Jozef Posenaer - Alex Elaut

Het landschap vertelt - Nathalie Ceunen

 Het landschap vertelt

Retie veranderend landschap - Danny Van Der Veken en Zeven Neten

Eeuwig in eb en vloed - De Panne - Pierre Boonefaes en Willy Vilain

Aan de Westkust kwam het toerisme pas jaren later tot ontwikkeling dan in Oostende, Blankenberge of Knokke.  Daardoor leefden de mensen hier langer in een bijna ongerepte natuur, die hen weliswaar zelden verwende.  Heel wat kunstenaars en schrijvers vonden hier dus langer en rijkelijk inspiratie.  We zien en lezen hoe deze mensen elk een stuk van ons verleden vereeuwigen en herbeleven een stuk lokale geschiedenis.

 

Leestekens van het landschap - Lanschapsbeheer Nederland

 

Handboek Cultuurhistorisch beheer - Landschapsbeheer Nederland

 

Op zoek naar de geschiedenis van het landschap - Hans Renes

 

Het Knotbomenboek - KNNV

 

Het laatste kind in het bos - Richard Louv

 

Klein Brabants Molenboek

  

Van Jeruzalem tot Ezelakker

 Van Jeruzalem tot Ezelakker

Het boek ‘Van Jeruzalem tot Ezelakker. Veldnamen als levend erfgoed in het Nationaal Landschap Drentsche Aa’ is het resultaat van twee jaar studie, veldwerken en experimenteren in drie dorpen in het Nederlandse Drente. Hoe kunnen we bereiken dat veldnamen op de kaart blijven staan, hoe krijgen ze een tweede leven? Het blijkt dat veldnamen een uitstekend vertrekpunt zijn voor cultuurhistorische participatie, dat ze een belangrijke rol kunnen spelen bij nieuwe ruimtelijke ontwerpen. Kortom; veldnamen reiken ons een schat aan kennis aan, leggen verbanden die we uit het oog waren verloren en bieden inspiratie voor de toekomst. Dit rijk geïllustreerde boek bevat een aantal verhelderende essays en boeiende interviews. Het opent de schatkist die het velnamenbezit in al zjn rijkdom, variatie en betekenis vormt. Hoofdauteurs: Hans Elerie, Theo Spek. Uitgever: Stichting Matrijs. ISBN: 978-90-5345-385-8 

Miradal

Miradal

Ten zuiden van Leuven ligt een uniek boscomplex van meer dan 25 vierkante kilometer groot. De rijke geschiedenis en natuurpracht van het Heverleebos en het Meerdalwoud trekken jaarlijks ongeveer driekwart miljoen bezoekers aan. Het belang van dit natuurgebied is niet te onderschatten: het bos filtert niet alleen lawaai, fijn stof en broeikasgassen uit lucht, maar bewaart ook waardevol erfgoed. Het boek ‘Miradal. Erfgoed in Heverleebos en Meerdalwoud’ is het eerste boek dat een gedetailleerde studie maakt van een bos in zal zijn aspecten. Met originele tekeningen, nooit eerder gepubliceerde oude kaarten en schitterende foto’s. Een onmisbaar en boeiend werk voor natuur- en cultuurliefhebbers. Uitgever: Davidsfonds. ISBN: 978-90-5826-624-8

De Zee van Toen

De zee van Toen

Het boek ‘De Zee van Toen’ is een boek over de Noordzee en de vissen. De volledige titel luidt ‘Een historisch-ecologische verkenning van de zuidelijke Noordzee (1930-1980), uit de mond van Vlaamse vissers’. Het vormt de weerslag van een project dat de zee van 1930 tot 1980 en zijn bewoners van toen als onderwerp heeft. Onze oud-vissers zijn wat dat betreft de grootste ervaringsdeskundigen. Zij zaten op de eerste rij in het theater van de zilte zee. Dit is de mondelinge geschiedenis van hun kennis, geplaatste tegen het groter kader van de zuidelijke Noordzee die historisch ook wel de Vlaams Zee genoemd wordt. Auteur is Guido Rappé is een telg uit een vissersfamilie van de Ooskust. Hij kent dit milieu van thuis uit en van enkele zeereizen. Rappé is stafmedewerker van het Nationaal Visserijmuseum in Oostduinkerke. Uitgever: provincie West-Vlaanderen

Vlaanderen in de  knoop. Een uitweg uit de ruimtelijke wanorde’

Vlaanderen in de  knoop. Een uitweg uit de ruimtelijke wanorde�

Vlaanderen is de meest versnipperde en verkavelde region van Europa. Eén blik op de kaart zegt genoeg: dit is de regio van de ruimtelijke wanorde. Gezinnen verlaten de stad, het platteland verstedelijkt aan een hoog tempo, lange slierten lintbebouwing ontsieren het landschap, natuur staat onder druk. In geen enkele andere Europese regio liggen wegen, woonwijken en industrie zo kriskras door elkaar. Hoe is het zover kunnen komen? Wat zijn de gevolgen van de slecht ruimtegebruik voor verkeer, natuur en landschap, luchtvervuiling of waterbeheer? Hoe heeft dit alles een effect op onze gezondheid? U leest het in het boek ‘Vlaanderen in de  knoop. Een uitweg uit de ruimtelijke wanorde’. Auteur Erik Grietens is stedenbouwkundige en werkt voor de Bond Beter Leefmilieu. Uitgever: ASP. ISBN: 978-905487-612-0

Dagboek van een bezette stad: Antwerpen onder de pinhelmen

1914-1918

 Cover Dagboek van een bezette stad

In periodes als de Grote Oorlog, tijden die worden getekend door beperkte persvrijheid en grote chaos, is bijna elk getuigenverslag relevant.

Hoewel men bibliotheken vol kan verzamelen met publicaties rond en over de geschiedenis van Antwerpen bestond er vreemd genoeg toto op heden geen relaas van ooggetuigen van de gebeurtenissen van 1914 tot 1918.  Literair troont natuurlijk het magnum opus van PAUL VAN OSTAYEN bovenaan de geschriften van en over die bewogen periode maar een nuchter, op feiten gebaseerd relaas bestond niet.

De zin voor nieuwsgarig, gecombineerd met de nog onbezoedelde blik op de wereld van de jongen uit een belangrijke Antwerpse drukkersfamilie, die in augustus 1914 net veertien werd, zorgen ervoor dat de lezer een unieke inkijkje wordt gegund in het leven in de Scheldestad tijdens de Grote Oorlog.  Het dagboek valt vooral op door het grote aantal veelzeggende details over het dagelijkse leven: het drukke bioscoopbezoek waar het volk verbroederde, de betogingen van de activistische studenten, de moordende bombardementen, de nijpende hongersnood, de transportproblemen met de trams, ... het is er allemaal.

Het dagboek sluit af twee dagen voor zijn negentiende verjaardag, 28 juni 1919, dag waarop ook het verdrag van Versailles wordt ondertekend.

Rijkelijk van nota's voorzien door de twee bewerkers (Walter Resseler, kleinzoon van de dagboekschrijver en Benoit Suykerbuyk) is het boek in kleur geïllustreerd met meer dan 100 foto's en doucmenten, voor het grootste deel nog nooit gepubliceerd.

Victor Resseler, vader van Karel Resseler behoorde tot de stichtende leden van onze vereniging in 1910.  Karel Resseler werd in 1934 actief lid, hij leidde vele tochten, waaronder de succesvolle verrassingstochten. Dankzij kleinzoon Walter Resseler kwam deze publicatie tot stand.

ISBN 97890-5325-294-9

Het boek is ter inzage in onze bibliotheek beschikbaar. 

U kan het boek ook bestellen via KVNS, Meirstraat 34, 2980 Oppuurs: - via overschrijving van 25 euro (incl. verzendkosten) op het rekeningnummer 068-2009142-08 met vermelding van naam en adres en de mededeling: "bestelling Dagboek van een bezette stad".

 

 

 

"Hooibergen in Nederland. Geschiedenis en behoud van een agrarisch cultuurmonument"

 De Nederlandse Stichting Kennisbehoud Hooibergen Nederland heeft zopas een nieuw boek uit met als titel "Hooibergen in Nederland. Geschiedenis en behoud van een agrarisch cultuurmonument". In eerdere nummers van Land In Zicht verscheen een aantal artikels over hooibergen of paalschuren in Nederland en Vlaanderen van de hand van Suzan Jurgens, medeauteur van dit boek en medewerkster van de Stichting Kennisbehoud Hooibergen.

Wat valt er allemaal te lezen in dit werk?

Na een kort overzicht van de historie van de hooiberg behandelt het boek constructie, types en uiterlijk van met name de traditionele hooiberg van hout en riet en de regionale verschillen, zoals ze momenteel aan te treffen zijn. Deze laatste worden per regio uitgebreid behandeld. Doordat de nadruk ligt op de traditionele hooiberg, komen vooral veel Oost- en Midden-Nederlandse hooibergen aan bod, omdat daar nu eenmaal de meeste traditionele hooibergen staan. In het boek vind je ook informatie over instrumenten om de kap te heffen en over het werken met de hooiberg. Er staat ook een handleiding in om zelf een hooiberg te bouwen. Verder is het voorzien van een uitgebreide begrippenlijst. Het is een mooi vormgegeven boek, geïllustreerd met prachtig fotomateriaal. Het is geschreven voor een geïnteresseerd publiek, het is nadrukkelijk geen wetenschappelijk werk, al is er wel veel informatie in te vinden.

Een exemplaar van het boek ‘Hooibergen in Nederland', een uitgave van de IJselacademie, 2008  is opgenomen in het documentatiecentrum van Kvns.

 

Huidige Activiteiten

Contact

Wilt u meer weten over KVNS? Bel, mail of fax ons.

Meer weten?

Meer weten over het werkterrein van KVNS? Bestel ons magazine.