Home >

Nieuwsarchief

Cursus de Stad, mijn eerste natuur: 3 daagse cursus start 3 oktober

Lees meer:

06 september 2012

Zing het klimaatlied mee in het weekend van 22 en 23 september 2012

Wil jij je bezorgdheid over het klimaat uitschreeuwen? Kom op zondag 23 september mee de 'Sing for the Climate song' zingen. Nic Balthazar (al jaren de trekker van Big Ask), de Klimaatcoalitie en 11.11.11 roepen iedereen op om mee te zingen voor het klimaat in de grootse zangbetoging ooit. Een statement naar de wereldleiders, de verantwoordelijke politici zowel internationaal, nationaal als lokaal met de boodschap dat het voor zich uitschuiven van het probleem van de klimaatsverandering moet ophouden. Een vijftigtal BV’s hebben het lied 'Do it now' opgenomen. Dit wordt tijdens het weekend van 22 en 23 september in heel Vlaanderen gezongen.  Lees meer - Het klimaatlied

 

 

05 september 2012

Landschap en stad zijn beide cultuur, ze gaan samen!

Het landschap is geen tegenpool van de stad, maar een onmisbaar onderdeel van de stedelijke samenleving. Landschap drukt een groot stempel op de stad: op parken en buurten, op straten en pleinen, op de stadsplattegrond, en op de geuren en kleuren van de buitenlucht. Maar de druk op het landschap neemt toe. Tegenstrijdige waarden moeten binnen één en dezelfde ruimte opgelost worden: vernatting én verdroging, uitdijende én krimpende steden en dorpen, infrastructuur én recreatie, schaalvergroting in de landbouw én de aanleg van nieuwe natuurgebieden.

Zolang in het huidige debat landschap tegenover de stad wordt geplaatst, natuur tegenover cultuur, zullen er geen oplossingen gevonden worden. Landschap is evenzeer cultuur als de stad. Alleen als dat wordt onderkend kan het landschap de tegenstrijdige belangen dienen en oplossen.

04 september 2012

Vraag aan Burgemeester en Schepenen Stad Antwerpen: Behoud van historisch pand Hotel van de Werve te Antwerpen

Wij vragen aan het college van burgemeester en schepenen van de stad Antwerpen om de huidige structuur van het historische pand Hotel van de Werve, Lange Nieuwstraat 20-22-24 volledig te behouden (dus niet aan één zijde te verhogen met twee verdiepingen). Het grootste gedeelte van dit gebouw is een geklasseerd monument en het uitzicht wijzigen zou een inbreuk betekenen op het stadszicht met de aanpalende eveneens geklasseerde handelsbeurs en het werk van de architecten J. P. Van Bauerscheit en Jos Hertogs die het pand bouwden in volledige harmonie met de buurt qua stijl, perspectief en gebruikte materialen.

04 september 2012

Programma 7de landschapscontactdag is bekend : 7 september 2012

7 september staat in het teken van 'de industriële transformatie van het landschap in Vlaanderen'. Inschrijven kan tot 3 september 2012. Lees meer

23 juli 2012

Extra foto's uitstap 19 mei Hoboken-Kruibeke overstromingsgebied

Bekijk de foto's:  - meer foto's

17 juli 2012

Dringende oproep aan onze leden voor vrijwillige inzet!

Hiermede doen wij een dringende oproep aan onze leden met de vraag voor vrijwillige inzet met het oog op het voortbestaan van KVNS en de invulling van haar maatschappelijk doel.  Het betreft de organisatie van de activiteiten, de coördinatie en de opmaak van het tijdschrift, de website en samenwerking met andere verenigingen.  Mogen wij u dan ook vriendelijk vragen uw interessegebieden kenbaar te maken via e-mail op info@kvns.be of op het nummer 03/232 35 31.  Voelt u zich geroepen?  Neem dan snel contact op.

 

10 juli 2012

Breng een bezoek aan de Steenovens... en ontdek samen met je gezin een prachtig verhaal van mens en landschap

Gezinnen kunnen op weekdagen het educatief pakket ‘wist je dat?’ gratis ontlenen na reservering.
Ze kunnen de site bezoeken met een audiotour.  Op de Steenovens ontdekken ze een kleine kunstzinnig fototentoonstelling die hen verder wegwijs maakt in de Steenovens. Lees meer en praktisch. Zie ook: www.steenovens.be

 

25 juni 2012

Groenboek - Vlaanderen in 2050: mensenmaat in een metropool?

De Vlaamse Regering keurde onlangs het Groenboek Beleidsplan Ruimte goed.  Het moet de basis vormen voor een maatschappelijk debat over hoe onze regio er over 30 jaar zal uitzien en waar en hoe we zullen wonen, werken, boeren, recreëren, ... Dit boek ligt nu op tafel. Geef ook uw mening hierover.  : Lees meer:

22 mei 2012

Langetermijnvisie 2050 en doelen 2020 Bond Beter Leefmilieu

De eindversie van de 'langetermijnvisie 2050 en doelen 2020 voor de Vlaamse milieubeweging' van Bond Beter Leefmilieu is klaar. Met dit document kiest de milieubeweging voor een inhoudelijk kompas gericht op wat we willen bereiken in 2050 en de wijze waarop we in de loop van het volgende decennium al veel vooruitgang kunnen boeken. Dit ambitieus toekomstgericht kader moet ons inspireren om te vernieuwen, te innoveren en om meer resultaat te behalen in de samenleving. Lees meer: Visietekst

14 mei 2012

Bouw van Saeftinghedok vergroot verkeerproblemen in Antwerpse gemeenten

De Vlaamse regering stelt het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) voor de Antwerpse haven voorlopig vast. Met dit RUP kan de haven verder uitbreiden op Linkeroever, in de zgn. Saeftinghezone. Het Havenbedrijf wil hier een nieuw containerdok – het Saeftinghedok – bouwen, naast het Deurganckdok. Het nieuwe Saeftinghedok dat de haven wil bouwen, zal een capaciteit hebben van ongeveer 8 miljoen containers per jaar. enorm veel sluipverkeer op het secundaire wegennet zal daardoor ontstaan, waardoor de gemeenten rond het havengebied met ernstige bereikbaarheids- en leefbaarheidsproblemen te kampen krijgen.

10 mei 2012

Petroleum Zuid (Antwerpen-Hoboken) - Belangrijk maar bedreigd erfgoed

Aan het begin van de 20e eeuw was Petroleum Zuid de belangrijkste petroleumhaven van Europa.

Bij Koninklijk Besluit van 28 juni 1900 werden 54 hectaren poldergrond in de Hobokense polder onteigend voor de aanleg van nieuwe petroleuminrichtingen - omdat men besloten had dat de opslag van grote hoeveelheden van dat brandbare goedje in de oude haven te gevaarlijk was. De aanlegwerken gingen begin 1902 van start en vanaf 1903 werden de eerste nieuwe installaties in gebruik genomen. Pionier daarbij was de American Petroleum Company (APC). Op 26 augustus 1904 brak in de nieuwe petroleumhaven een grote brand uit, die op tal van postkaarten en foto's vereeuwigd werd. De tanks van APC werden vernietigd, maar enkele stapel- en werkhuizen, en de concièrgerie ontsnapten aan de dans. Lees meer:

08 mei 2012

Erfgoedorganisaties Nederland: ‘Goede borging van cultuurhistorie in nieuwe Omgevingswet essentieel!’

Erfgoedorganisaties FIM, AWN en Heemschut hebben de minister van Infrastructuur en Ruimte een brief gestuurd waarin zij reageren op de nieuwe omgevingswet. Zij onderschrijven de noodzaak van een nieuwe omgevingswet maar vragen zich ook af of het belang van cultuurhistorie voldoende geborgd is. Download brief (PDF

12 april 2012

Het natuurlandschap van Groot-Nevele ontstaan & evolutie vrijdag 23 maart 2012

Het actuele landschap van Groot Nevele is een cultuurlandschap, een landschap gemaakt door en voor de Mens.

Het fundament van dit cultuurland schap is echter een natuurlandschap dat zich gedurende miljoenen jaren ontwikkelde en enkele duizenden jaren geleden zijn definitieve vorm kreeg.

Hoe is dit natuurlandschap ontstaan en welke evolutie onderging het? Dit zijn de vragen die we met deze lezing willen beantwoorden .  De lezing wordt gevolgd door de jaarlijkse statutaire vergadering van de leden vereniging Wende vzw.

 

 

 

20 maart 2012

Hof ter Linden te Edegem definitief aangekocht

Lees meer:

06 maart 2012

Natuur in de stad - Natuur als cultureel erfgoed

Natuurprogramma dat op zoek gaat naar steden en bewoners die voorop lopen in hun natuurbehoud. In deze aflevering bezoekt Klaas Drupsteen Enschede en leert de mensen kennen die zich inzetten voor de stedelijke natuur.  In vorige eeuwen spraken boeren met elkaar af hoeveel water iedereen nodig had. De boeren bovenaan de helling waar Enschede op ligt, lieten genoeg water door voor de boeren in het dal, en alles liep eeuwenlang tot ieders tevredenheid. Maar toen de textielfabrieken naar de stad kwamen werd alles anders. Meer weten?  Bekijk de video

06 maart 2012

Amstelland aan de rand van Amsterdam, natuurlandschap beheerd door boeren

NCRV Dokument: Boeren Burgers Buitenlui.  Wie in Amsterdam op de Dam staat is omringd met geschiedenis. Als we de rivier de Amstel vanuit het centrum volgen, komen we in een cultuurlandschap dat niet minder oud is. Als je onder de ringweg doorvaart ligt de stad opeens op afstand, de lobben van Buitenveldert en Amsterdam Zuidoost lijken een andere wereld, we zijn in het boerenland. Bekijk de video

06 maart 2012

Tentoonstelling 'Dieren en hun papieren. De eerste schenkingen aan Mendop vzw'

Lees meer:  Affiche

24 februari 2012

Landschapsfoto’s Bart Michiels brengen oorlogsverleden tot leven

In het Antwerpse FotoMuseum opende de groepstentoonstelling ‘Imaging History’ de deuren 17.02.2012 - 03.06.2012  Lees meer:

23 februari 2012

De Britse landschapsonderzoeker Richard Jones legt uit waarom toponiemen belangrijk zijn in landschaponderzoek.

Kijk mee

14 februari 2012

Cartografie West Vlaanderen

Lees meer

09 februari 2012

WinVorm (West-Vlaanderen in vorm) presenteert ook in 2012 een lezingenreeks over ruimtelijke kwaliteit.

Het programma zoekt aansluiting met thema's en uitdagingen waar West-Vlaamse besturen in de komende jaren mee geconfronteerd worden.  Meer info:

 

02 februari 2012

Behoud boerderijen in de Hedwigepolder

De Hedwigepolder is een hemd waar aan de mouwen door verschillenden getrokken wordt: de boeren, de natuurmensen, de Nederlanders, de Belgen.

Maar telkenmale vergeet men de cultuurhistorici die dit polderlandschap historisch zo interessant vinden dat er in een toekomstig natuurgebied ook relicten van dit oude landschap best bewaard blijven.

In Zuid-Holland heeft men ervaring met de synthese van natuur en erfgoed bij de onderwaterzetting van het eiland de Tien Gemeten. Van de acht historische boerderijen werden zes boerderijen in het nieuwe estuariene natuureiland behouden.

Onze vereniging Natuur- en Stedenschoon is eveneens voorstander om cultureel erfgoed zoals boerderijen te bewaren bij de ontwikkeling van Hedwigepolder tot een natuurgebied. De Tien Gemeten bewijst dat natuur en erfgoed heel goed samen kunnen gaan.  Meer info over behoud boerderijen op de Tien Gemeten:

02 februari 2012

Vooraankondiging studiedag 'Nieuwe kennis voor een nieuw natuurbeleid’

Het nieuwe natuurbeleid heeft gevolgen voor het landschapsonderzoek. Naar aanleiding van de Natuurverkenning 2010-2040 organiseren Wageningen UR, de WLO en het PBL een studiedag op 22 maart 2012.
 
Het Nederlandse natuurbeleid ondergaat ingrijpende veranderingen. De Ecologische Hoofdstructuur krijgt een kleinere omvang dan eerder was gepland en er komen geen robuuste verbindingen. Het beleid wordt gedecentraliseerd en andere beheerders gaan een grotere rol spelen. De vraag is wat dit betekent voor het onderzoek. Komen er andere onderzoeksvragen? Of krijgen we ‘fact-free’ beleid waarin onderzoeksresultaten worden genegeerd of anders geïnterpreteerd? Betekent decentralisatie en de inzet van een meer diverse groep beheerders dat er ook een meer diverse onderzoekvraag ontstaat? En wat is de rol van onderzoekers in die veranderende omgeving? Beperkt die zich tot het helpen oplossen van praktische problemen? Of moeten zij ook een rol spelen in het verdedigen van vertrouwde concepten of juist nieuwe concepten bedenken?
 
De studiedag beoogt een inspirerend podium te bieden voor het debat over de betekenis van de veranderende beleidscontext en de gevolgen daarvan voor het onderzoek. Lees meer...

02 februari 2012

Congres hoe erfgoed inplannen in groene landschappen dinsdag 27 maart 2012

Op dinsdag 27 maart 2012 organiseert de provincie Antwerpen in het kader van het strategisch project Rupel een congres over 'hoe erfgoed inplannen in groene landschappen'. Dit kadert in het Europees project Maxigreen (Interreg IVa - 2 zeeën) en heeft daarom als doel gezamenlijk kennis op te bouwen over "Green heritage".  Door middel van presentaties, debat en workshops zal op deze studiedag ervaring en praktijk vanuit verschillende invalshoeken samen gebracht worden.

Het congres vindt plaats op dinsdag 27 maart 2012 in het congrescentrum van het provinciaal domein de Schorre. Meer info

Inschrijven kan u tot 20 maart via het digitaal inschrijvingsformulier:

Dit alles vindt u ook terug op de website: www.provant.be/rupel .

 

26 januari 2012

COLLOQUIUM - Erfgoed van de Eerste Wereldoorlog in een ruimtelijk perspectief 1 en 2 maart 2012

Lees meer - Inschrijving

26 januari 2012

Historisch geograaf Karel Leenders deed onderzoek naar het landschap rond het Vlaams en Nederlands natuurreservaat De Maatjes in provincie Antwerpen.

Voor het volledig rapport van dit onderzoek: klik hier

09 januari 2012

Zeewoorden historisch en etymologisch verklaard

Neen, we hebben het hier niet over de zeebegrippenlijst, maar over de moeilijke oefening om de oorsprong van zoveel mogelijk woorden met betrekking tot de zee en kust verklaard te krijgen m.b.v. een team experts. Als je je afvraagt waarvan al die bijzondere namen van zandbanken en geulen afkomstig zijn, of hoe men aan het woord ‘kabeljauw’ is gekomen, dan is deze rubriek iets voor jou! Meer weten: 

09 januari 2012

"Red NU het bos Hof ter Linden te 's-Gravenwezel"

Surf naar www.redhofterlinden.be en vul het bezwaarschrift in.

05 januari 2012

Engelse cursus over ecologische onderzoekstechnieken dit voorjaar aan de Open Universiteit van Oxford

“Field Techniques for Surveying Mammals & Reptiles”                                                                                                 Meer weten : 

 

05 januari 2012

Een Engelstalige website over Klimaatsverandering

Lees meer:

05 januari 2012

Wij wensen al onze leden en medewerkers prettige feestdagen toe met veel landschapswaardering voor 2012!

 

Laten we meer dan ooit in 2012 samenwerken om dat beetje landschap dat overblijft te bewaren!  Nog geen lid?  Schenk uzelf of een ander een orgineel geschenk  en abonneer je op Land in zicht!

 

 

23 december 2011

Bedrijf heeft geen interesse in landschap rond zijn bedrijf

Bedrijven zijn nauwelijks geïnteresseerd om financieel bij te dragen aan de ontwikkeling van het landschap waarin ze zijn gevestigd. Dat blijkt uit het rapport Investeren in landschap van onderzoeksbureau Lei uit Wageningen. Onderzoekers voelden 235 ondernemers aan de tand over hun interesse in het landschap. Vermoedelijk is in het Vlaanderen niet anders als je zo wat rondkijkt op de industrieterreinen.

22 december 2011

Nieuw Platform Landschap wil dialoog over kwaliteit landschap versterken

Op 7 december 2011 is het Platform Landschap in Nederland gelanceerd. Het Platform Landschap beoogt de dialoog over de kwaliteit van het landschap te versterken door de ontmoeting van betrokkenen in het landelijk gebied te organiseren.

Het Platform bouwt voort op het Landschapsmanifest, een brede coalitie van meer dan 40 maatschappelijke partijen die elkaar vonden op het thema landschap. Een dergelijk platform Landschap is een voorbeeld voor Vlaanderen.

22 december 2011

Nieuwe activiteitenkalender

Lees meer:

13 december 2011

Filosofen hebben een heel biologische houding als het om natuur gaat. Door Dirk Draulans, bron : e-Knack

Het valt altijd weer op hoe kortzichtig vele filosofen zijn als het over natuur gaat: Lees meer

06 december 2011

Symposium Historische ecologie 16 december 2011 Diksmuide

 

Lees meer

06 december 2011

De broeken van de IJzer- en Handzamevallei

In de loop van 2007-2009 voerde Arnout Zwaenepoel een onderzoek uit in de IJzer- en de Handzamevallei. Hij bezocht en interviewde bijna 100 landbouwers, vissers, jagers, eendenkooiers, waterbeheerders, mandenmakers, … die actief waren in de broeken van de  IJzer- en de Handzamevallei. De resultaten van dit onderzoek werden aanvankelijk verwerkt in een wetenschappelijk rapport. Lees meer

14 november 2011

Teken de petitie "Red Wolvenberg"

District Berchem roept op tot protest tegen verkoop Wolvenberg en start een petitie: Lees meer:

08 november 2011

Red het bos bij de Kalmthoutse Heide

Op het einde van de Kinderwelzijnstraat in Kalmthout, grenzend aan de Kalmthoutse Heide, ligt een uniek stuk natuur dat dreigt verloren te gaan door de macht van het geld. Lees meer:

08 november 2011

Reflectie- en actiedag rond cultuur & ecologie | Cultuur als motor voor transitie naar een rechtvaardige duurzaamheid

Discussieer op maandag 21 november in Leuven mee over hoe de Vlaamse kunstensector kan bijdragen tot een duurzame samenleving.  Meer weten:

 

20 oktober 2011

Hoeilaart is bosrijkste gemeente van Vlaanderen

Het Vlaams-Brabantse Hoeilaart is de bosrijkste gemeente van Vlaanderen. De druivengemeente telt1.142 hectarebos, of zowat 56 procent van de totale oppervlakte. Dat blijkt maandag uit gegevens van de Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie. Meer lezen:

13 oktober 2011

Oudenaarde evalueert zijn cultuur en zijn erfgoed

Is Oudenaarde nu écht een cultuurstad die naam waardig? Gaat niet teveel aandacht naar het wielrennen? Dat hadden wij nu graag eens van jou geweten. Meer lezen

06 oktober 2011

Dement Oostende heeft bezwaar tegen bouw woontoren Oosteroever in Oostende

Meer weten

04 oktober 2011

De tentoonstelling 'Poorten, bastions en wandelboulevards. 10 eeuwen stadsversterkingen in West-Vlaanderen' in Brugge

Meer lezen:

03 oktober 2011

Ruimtelijke wanorde in België nefast voor milieu

Volgens een Europese studie is België zowat het meest versnipperde land van Europa. De gevolgen voor het milieu zijn enorm. Maar het rapport stelt ook remedies voor. Lees meer:

03 oktober 2011

Verdamping uit bomen koelt planeet af

Het was lang onduidelijk wat het effect is van water dat verdampt uit bomen. Onderzoekers van het Ecology Department van Carnegie besluiten in een nieuwe studie dat de verdamping de aarde afkoelt, en dat het effect niet beperkt blijft tot het lokale klimaat.  Lees meer:

03 oktober 2011

Erfgoedinitiatieven rond oude kaarten over Sint-Truiden

    • (ex) Tentoonstelling: De middeleeuwse stadsomwalling in kaart en prent
    • Uitgave van de kaartenatlas van de abdij van Sint-Truiden 1697
Meer lezen

 

15 september 2011

Open Monumentendag 2011 - Atheneum Antwerpen

De Koninklijke Vereniging voor Natuur- en Stedenschoon en de link met Het Koninklijk Atheneum van Antwerpen: lees meer

13 september 2011

De Rupel, opnieuw een natuurmonument

De Rupel wordt in de kijker gesteld als getijdenrivier en bron van diversiteit, als scheppende rivier van een landschap vol waardevolle natuur en erfgoed, als rivier in evolutie en ruggengraat voor natuurrecreatie. Het resultaat is 'De Rupel, opnieuw een natuurmonument', de eerste film in de reeks 'Langs Nete, Dijle, Zenne en Rupel'. Film bekijken

12 september 2011

Cursus Het lezen van oude kaarten

Een introductie in de historische cartografie: oktober 2011 - mei 2012.  Meer lezen

12 september 2011

Figuratieve kaart van Lebbeke gerestaureerd

De wandkaart van de Oost-Vlaamse gemeente Lebbeke is recentelijk gerestaureerd. Tot 1965 smukte de kaart het kabinet van de burgemeester op, maar bevindt zich nu in het Gentse Rijksarchief. De kaart is van de handvan Jan Van Ackoleyen en dateert uit 1713, dus ouder dan de bekende Ferrariskaarten!  Meer weten

12 september 2011

Tentoonstelling Liber floridus (1121), de wereld in een boek

Lambertus, een kanunnik van Sint-Omaars, vatte in de vroege 12de eeuw de kennis van zijn voorgangers samen in het Liber Floridus. Hij beschreef de wereld en de kosmos, en het leven van de mens binnen dit grotere geheel. Zijn eigen inbreng lag vooral op het gebied van kosmografie, geografie en cartografie. De tentoonstelling gaat over hoe de middeleeuwer het landschap in zijn tijd zag. Lees meer:

 

 

 

08 september 2011

Landschapswandeling Retie (Prov.Antwerpen) zondag 4 september 2011

Een succes!  zie fotogalerij

01 september 2011

Brusselaars in de bres voor groen

Lees meer

30 augustus 2011

Wederopbouw-erfgoed en dorps- en stadsontwikkeling in de Westhoek

De dienst cultuur van de stad Diksmuide, de GECORO van de stad Ieper en de Provincie West-Vlaanderen plannen dit najaar een discussiereeks “Wederopbouw-erfgoed en dorps- en stadsontwikkeling in de Westhoek”. Lees meer  

 

25 augustus 2011

Red mee onze kasseiwegen!

Lees meer:

19 augustus 2011

Landschaptijdschrift ‘SCAPE"

Scape is een internationaal tijdschrift voor landschapsarchitectuur en stedenbouw. Het biedt een journalistieke, kritische en professionele kijk van het ontwerp van landschappen en stadsgezichten. Lees meer:

18 augustus 2011

Zondag 21 augustus, de dag van de tweede editie van KomeNete, RL Kleine en Grote Nete

Lees meer: infoaffiche - inschrijving

08 augustus 2011

Komt er een vierde jachthaven in Antwerpen?

Bronvermelding:  Tijdschrift Vzw Vlaamse pleziervaartfederatie , juli 2011

Komt er een vierde jachthaven op de zuiderdokken te Antwerpen?  Na Linkeroever, het Kempisch dok en het Willemdok? Lees meer: artikel 1 - artikel 2

27 juli 2011

Angelo Vermeulen blaast verwoest vulkaanlandschap nieuw leven in

Door een uitbarsting in 2010 is een groot deel van de flanken van de Indonesische vulkaan Merapi verwoest en onvruchtbaar geworden. Met zijn kunstproject wil Angelo Vermeulen opnieuw gewassen laten groeien in het desolate landschap. Om zijn biologische sculptuur te bouwen trekt de kunstenaar op uitnodiging van het kunstenaarscollectief ‘House of Natural Fiber’ (HONF) voor zes weken naar Indonesië.  Lees meer:

19 juli 2011

Heemschut – 100 Jaar.

Onze Nederlandse collega’s Heemschut is de grootste en één van de oudste particuliere verenigingen voor bescherming van cultuurmonumenten.  Sinds 1911 zetten actieve burgers zich in voor de waardering en het behoud van waardevolle monumenten en cultuurlandschappen in Nederland.
De vereniging komt al 100 jaar onafgebroken in actie bij verwaarlozing of dreigende sloop van monumenten en wanneer een historisch stadsgezicht aangetast dreigt te worden door disharmoniërende nieuwbouw. Cruciaal daarbij is het werk van de Heemschut commissies in de twaalf provincies en Amsterdam. Deze beschermen de monumenten in hun regio.

In een jubileumfilmpje overlopen we de hedendaagse betekenis van een monumentenvereniging die bestaat dank zij de inzet van vrijwilligers overal actief in Nederland.  Jubileumfilmpje   

12 juli 2011

Nieuwe activiteitenkalender

Lees meer:

14 juni 2011

Nieuwe interessante bron voor landschapsonderzoek

Het kaartenarchief van de abdij van Ename (vooral uit het derde kwart van de 17de eeuw): lees meer

19 mei 2011

Deze zomer organiseert het MOT Bak-Does en een Slijp-Doe voor wie een technische kennismaking wenst met het bakken in een met hout gestookte oven en het slijpen en wetten van messen.

Lees meer:

16 mei 2011

Landschapscontactdag 2011

Op 11 mei 2011 vindt de zesde Landschapscontactdag plaats.  Dit jaar vormen 'stadsparken' het centraal thema. Historische stadsparken zijn al jaren voorwerp van thematische inventarisatie in het kader van het onroerend erfgoedonderzoek, van studies naar de mogelijkheden voor natuur in de stad, van nieuwe maatschappelijke behoeften en invullingen en van hedendaagse ontwerpuitdagingen. Het programma voor die dag is bekend en vindt u hier terug. Inschrijven kan tot 1 mei met het digitale inschrijvingsformulier op inschrijvingen@vioe.be

Voor meer details: zie Programma en inschrijvingsformulier 

11 mei 2011

Het bouwkundig erfgoed van Wieze staat in de belangstelling op de historische wandeling zondag 19 juni.

Lees meer:

10 mei 2011

TU Delft organiseert op 14 september 2011 samen met verschillende Belgische en Nederlandse partners de 4de Vlaams-Nederlandse Natuursteendag

Thema: Stenen van binnen, stenen van buiten  - Natuursteen in de Jonge Bouwkunst. Lees meer:

10 mei 2011

Oudste boerderij van Nederland staat in Best (vlak bij Eindhoven)

In Best is een boerderij ontdekt waarvan de binnenkant dateert uit de 13e eeuw. Het gebouw is daarmee het oudste in zijn soort in heel Nederland.Of het een rijksmonument of gemeentemonument gaat worden is nog onduidelijk. Lees meer:

05 mei 2011

De klapcaravan van dorp tot dorp

In het project Het landschap vertelt heeft Nathalie Ceunen in opdracht van het Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren 200 jaar geschiedenis van het Haspengouwse landschap opgetekend. Ze neusde rond in stadsarchieven, verzamelde oude en nieuwe foto’s over het landschap, analyseerde historische kaarten en interviewde veertig streekbewoners en deskundigen. Het resultaat is een schitterend geïllustreerde publicatie met tal van oude foto’s en citaten uit interviews. In de bijlagen ligt de focus op vijf Haspengouwse dorpen, met leuke suggesties om zelf het landschap te ontdekken.

Is jouw nieuwsgierigheid gewekt? Wil je meer te weten komen over de ontwikkeling van het Zuid-Limburgse landschap? Tussen 17 april en 29 mei trekt De klapcaravan van dorp tot dorp. Je kan er fragmenten beluisteren uit de interviews, foto's bekijken en het boek bekijken... Op Erfgoeddag is de Waterburcht in Millen (Riemst) aan de beurt

 

26 april 2011

Programma studiedag voor redding van de middeleeuwse Lieve op 21 mei 2011

Lees meer:

26 april 2011

Maandag 4 april 2011 vindt een vormingsmoment plaats over hooilanden in de voormalige provinciale politieschool (campus provinciehuis Bouverbos, Brugge).

Lees meer:

04 april 2011

Plaatsnamen in Vlaanderen

Reportage op ROB
Dr. fil. Paul Kempeneers geeft op de regionale zender ROB de verklaring van een aantal plaatsnamen in Vlaams-Brabant.  Link naar de reportage...

04 april 2011

Nieuwsbrief - Milieugeschiedenis Lage Landen

Lees meer:

29 maart 2011

Stukje Expo-58 erfgoed te Puurs met de sloop bedreigd: woning + bureel van architect Spiessens.

Lees meer:

29 maart 2011

Kasteeltje Bunneghem-Sloor met unieke zaal in Egyptiserende stijl in bestaan bedreigd - Egyptomanie in Temse weldra geschiedenis?

Een mooi voorbeeld van de 19de eeuwse Egyptomanie in ons land, dreigt binnenkort te verdwijnen. Het gaat om het kasteeltje Bunneghem-Sloor in de Kasteeldreef in Temse, dat misschien ooit dienst deed als jachtpaviljoen voor de Zweedse Koning. Het kroonjuweel van het huis is de unieke zaal in Egyptiserende stijl met mooie muurschilderingen die van 1870 tot 1881 gekonterfeit werden door genreschilder en rentenier August Sloor.  Lees meer:

24 maart 2011

Vereniging Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad

De Amsterdamse binnenstad, de oude stad binnen de zeventiende-eeuwse Singelgracht, is het gezicht van Amsterdam. Beschermd of niet, het blijkt nodig te zijn dat er een vereniging is die opkomt voor de binnenstad. Meer weten: www.amsterdamsebinnenstad.nl

 

24 maart 2011

Minister-President Kris Peeters steunt kleinschalige projecten op het platteland "Quick Wins"

In Sint-Amands is een quick win project goedgekeurd zodat in de Steenovens,een historische site langs de Schelde, een fruitgaard en kruidentuin kunnen worden aangeplant, de bakoven wordt gerestaureerd en de bewegwijzering naar de site wordt verbeterd. Lees meer:

17 maart 2011

Internationale bibliotheek verbetert ouderdomsbepaling Europees erfgoed

Onderzoek naar de ouderdom van monumenten, archeologische opgravingen, landschappen en ander erfgoed aan de hand van het gebruikte hout wordt voor Europese onderzoekers vergemakkelijkt nu de data van jaarringen in hout van oude bomen uit 14 landen worden samengebracht in één nieuwe digitale bibliotheek. Lees meer:

15 maart 2011

2011 is uitgeroepen tot het jaar van de vleermuis

Lees meer:

07 maart 2011

DODENDE OVERSTROMINGEN LANGS DE SCHELDE Donderdag, 10 Maart 2011, 20:00 - 22:00

De jaarlijkse lezing van de heemkundige kring behandelt dit jaar de grootschalige overstromingen in 1906 waarbij o.a. ook Kallo, Melsele en Kruibeke wekenlang in de greep bleven van het water. Spreker Hugo De Looze – beroepshalve jarenlang journalist, o.a. voor “Het Vrije Waasland” – onderzocht als eerste deze waterellende en schreef er het gelijknamige, grensverleggende boek over. Hij gaat daarbij dieper in op de oorzaken en de gevolgen van deze natuurramp, de evacuatie, de hulpverlening, en de landschappelijke gevolgen, evenals de conclusies die de diverse overheden trokken. Waarom liep het in 1953, 1976 en 2010 dan toch opnieuw fout?…

Locatie Ontmoetingscentrum Boerenpoort - Sint-Elisabethstraat 31 A - 9120 Melsele (Oost-Vlaanderen)

03 maart 2011

“Heemkunde, wat is dat eigenlijk?”

Heemkunde heeft met alle kanten van het leven te maken: met ons verleden, met ons heden en met de toekomst. Een mens vindt in zijn omgeving, het heem, zijn eigen identiteit terug. Niet alleen stukjes van de wereld van zijn voorouders maar ook dingen die nog betekenis kunnen hebben voor zijn kinderen. Een heemkundige doet onder ander aan kadasteronderzoek wil hij of zij de omgeving waar men woont beter kennen; doet aan huizenonderzoek en nog heel veel lokale onderzoeken zoals een nieuwsgierig iemand betaamt. De brochure “Heemkunde, wat is dat eigenlijk?”, is door hier te klikken te bekijken.   

01 maart 2011

Strijd om Doel zet overheid voor schut

De perikelen rond het polderdorp Doel is een Griekse tragedie in meerdere bedrijven. Voor een recente stand van zaken: lees meer

25 februari 2011

150 jaar Kanaal Bossuit-Kortrijk

In 2011 bestaat het Kanaal Bossuit-Kortrijk 150 jaar. Op 7 februari 1861 vaarde namelijk de eerste boot op de pas afgegraven Schelde-Leie-verbinding. Redenen genoeg om samen met vier kanaalgemeenten (Avelgem, Harelbeke, Kortrijk en Zwevegem) en een aantal organisaties (VVV West-Vlaamse Scheldestreek, Leiedal, Provincie West-Vlaanderen, Westtoer en natuurverenigingen) de krachten te bundelen en in 2011 een aantal festiviteiten op en rond het Kanaal te organiseren. Een volledig overzicht van de evenementen vind je op http://www.150jaarkanaal.be.

08 februari 2011

Internationaal congres “Paysage et Développement Durable » Van 16 tot 18 maart 2011 in Perpignan-Girona

Geïnteresseerd ?

27 januari 2011

Het jaar 2011 is uitgeroepen tot het jaar van de vleermuis.

Lees meer:

25 januari 2011

2011 is het Europees Jaar van de Vrijwilliger ter bevordering van actief burgerschap

Meer weten: www.cev.be

13 januari 2011

Het klein landschapselement : het hekken

Lees meer:

13 januari 2011

Lang heeft de legende stand gehouden dat vleermuizen de verspreiders waren onder mensen van hondsdolheid. Niks van aan. Echter dit bijgeloof, heeft geleid tot de bijna uitroeiďng van vleermuizen.

Vleermuizen als bommenwerpers, vleermuizen als bloedzuigers, … lees het allemaal mee in het hilarisch verhaal over dit diertje in het boek ‘Een huis vol. Een kleine geschiedenis van het dagelijks leven’ van de Brits-Amerikaanse auteur Bill Bryson.   Lees meer

11 januari 2011

Europese Landschapsplatform CIVILSCAPE in 22 landen

Op 11 december 2010 vond in Antwerpen een algemene bijeenkomst van CIVILSCAPE plaats. CIVILSCAPE is het Europese platform voor NGO's op het gebied van landschap die het gedachtegoed van de Europese Landschapsconventie ondersteunen en promoten. De Vereniging voor Natuur- en Stedenschoon is actief lid van deze organisatie en was aanwezig op de bijeenkomst. In Antwerpen werd gemeld dat zich inmiddels 42 NGO's uit 22 landen bij CIVILSCAPE aangesloten hebben.  

27 december 2010

Drie leerstoelen op het snijvlak van erfgoed en ruimte in Nederland

Op 15 december 2010 startte het onderzoeks- en onderwijsnetwerk Erfgoed en Ruimte in Nederland. Drie leerstoelen gaan een impuls geven aan wetenschappelijk onderzoek en hoger onderwijs op het snijvlak van cultureel erfgoed, ruimtelijk ontwerp en ruimtelijke planning en aan vernieuwing van de uitvoeringspraktijk.  Lees meer:

16 december 2010

Een archeologische ingreep aan de Napoleonsmolen in Hamont

Lees meer:

14 december 2010

Vlaanderen raakt volgebouwd

Lees meer:

07 december 2010

Tentoonstelling ‘Retie – Veranderend Landschap’

Van 4 december t.e.m. 7 december te Retie.  Tegelijk publicatie van het boek ‘Retie – Veranderend Landschap’ Organisatie en uitgever: Retiese Heemkundige Kring ‘Zeven Neten’ vzw.  Lees meer:

 

02 december 2010

Onderweg van Steenbrugge naar Ingelmunster - De 18de-eeuwse kaart van een steenweg is nu digitaal te consulteren

Deze kaart uit 1750 heeft een bijzondere vorm. Ze illustreert de aanleg van een economisch en militair belangrijk net van steenwegen in de Zuidelijke Nederlanden in de 18de eeuw. Het tracé van Steenbrugge naar Ingelmunster was het sluitstuk in de verbinding tussen Brugge en Kortrijk en verving de bestaande en vaak onbruikbare landweg tussen beide steden. Meer info via de website van Historische Bronnen Brugge:

02 december 2010

VIERING 100 JARIG BESTAAN 20 NOVEMBER 2010: een succes!

Foto's, teksten lezingen ter beschikking!  Zie In 2010 viert KVNS feest!

30 november 2010

De Antwerpse provinciegouverneur Cathy Berx bracht een bezoek aan Steenovens

Lees meer

30 november 2010

Landschapsmanifest in Nederland

Lees meer:

30 november 2010

Natuurwandeling langs de hollebeek van bron tot monding te Hoboken

Lees meer:

29 november 2010

Nacht van de duistenis op de Steenovens 16 10 2010

Meer info

14 oktober 2010

Huidige Activiteiten

Contact

Wilt u meer weten over KVNS? Bel, mail of fax ons.

Meer weten?

Meer weten over het werkterrein van KVNS? Bestel ons magazine.