Algemene info

KVNS lag aan de basis van de oprichting van het Scheldelandschapspark en van de regionale landschappen Schelde-Durme en Voorkempen

 • Sinds 1910 heeft KVNS zich ingezet om het leefmilieu, daar waar wij wonen, in de belangstelling te brengen
 • In de jaren 20 werden bomen terug herpland aan het fort van Lillo
 • In 1942 en 1956 werden de Kalmthoutse Heide en de Westhoek uitgeroepen tot staatsreservaten
 • In 1950 werd ingezien dat er druk moest worden gezet op de overheid door wetenschappelijk gefundeerde landschapsinventarisatie
 • In 1965 ontwerp voor de oprichting van Natuurparken

Bij de oprichting van natuurparken (1966) zal men er naar streven:

 1. het algemeen karakter te bepalen van bepaalde landschappen die representatief zijn voor een gehele landstreek (landschapsreservaten)
 2. binnen de afgebakende gebieden de merkwaardige biotopen op effectieve wijze te beschermen (natuurreservaten)
 3. binnen deze gebieden het cultuurpatrimonium op effectieve wijze te beschermen (cultuurreservaten)
 4. in deze gebieden een zo groot mogelijke ruimte ongerept natuurschoon ter beschikking te stellen van de bevolking als zones van rust en verpozing (wandeloorden)
 5. in deze gebieden het toerisme te bevorderen (toeristische zones)
 6. binnen deze gebieden het verkeer te kanaliseren (stiltereservaten)
 7. het contact met deze gebieden aan te wenden als een middel voor systematische jeugd- en volksopleiding (centra voor culturele opvoeding en natuurbeschermingseducatie)
 8. het wetenschappelijk onderzoek in de betrokken gebieden aan te moedigen (biologische stations).
  • In 1966 ontwerpt KVNS een aantal natuurparken
  • In 1972 verscheen het boek Natuurpark Scheldeland.
  • In 1980 werd de term Natuurpark vervangen door landschapspark
  • In 1979-1983 werden verschillende initiatieven ontwikkeld om landschapsparken op te richten onder de stimulerende rol van de Koning Boudewijnstichting.
  • In 1989 werd de term naar anologie van Nederland vervangen door Regionale Landschappen
  • In 1992 werden pilootprojecten opgestart om de oprichting van vijf regionale landschappen te bestuderen
  • 1998 werd de juridische omkadering verder uitgewerkt met het Besluit van de Vlaamse regering van 8 december 1998 tot vaststelling van de regelen voor de voorlopige en definitieve erkenning van regionale landschappen, gewijzigd bij Besluit van 11 mei 1999.
  • In 2004 de ondertekening van het Scheldecharter door de Burgemeesters door 25 gemeenten, Minister Chris Peeters en de gouverneur van Antwerpen.