Scheldelandschappen

Om invulling te geven aan de samenwerking is op 1 december 2004 het zogenaamde “Scheldecharter” ondertekend door 25 gemeenten ondersteund door de provincies Antwerpen en Oost-Vlaanderen en het Vlaams Gewest is het Schelde Landschapspark een gestructureerd samenwerkingsverband geworden rond allerhande projecten langs de Zeeschelde en de Durme, gesteund op netwerkvorming tussen de deelnemende gemeenten en andere overheden en partners met als doel:

  • Het opzetten van een gestructureerde interbestuurlijke samenwerking op vrijwillige basis. Hierdoor kan een forum ontstaan waar ontwikkelingen van het estuarium vanuit het Vlaams Gewest met de verschillende deelnemende partners op een gecoördineerde wijze kunnen worden besproken en uitgewerkt.
  • Bij invulling van de internationale engagementen (zoals de langetermijnvisie Schelde-estuarium) worden de geselecteerde projecten op een optimale manier ingepast en gecombineerd met andere functies zoals leven, werken en wonen binnen het estuarium. Combineren van deze projecten werkt draagvlakverhogend door ook plaatselijke projecten, die door de lokale overheden worden geïnitieerd, te faciliteren.
  • Het vormen van een aanspreekpunt voor de gewestelijke en provinciale overheden met betrekking tot de ontwikkelingen langs de Zeeschelde en de Durme.
  • Verkrijgen van extra Europese gelden voor de regio.
  • Uitwerken van de maatregelen op het vlak van een flankerend beleid voor de landbouw binnen het Schelde-Landschapspark in samenspraak met de lokale overheden. Verder werkend hierop kan het bijdragen aan de realisatie van een globale gebiedsvisie in het Scheldegebied.
  • Stimuleren van vertrouwen op het terrein tussen de betrokken partners (gemeenten, provincies en andere overheden).

Het samenwerkingsverband creëert ook een forum voor het gehele Schelde- en Durmeland waar ontwikkelingen van het estuarium met de verschillende partners kunnen worden besproken, gecoördineerd en uitgevoerd.

Tussen zomer- en winterdijk

Tijdens het academiejaar 2014-2015 werd over het landschap ten zuiden van de dorpskern van Sint-Amands in de vakgroep Geografie en Master Stedenbouw & Ruimtelijke Planning van de Faculteit Wetenschappen aan de Universiteit Gent een masterthesis gemaakt, met als titel Projectwerk Landschapskunde, Zuurstof voor Sint-Amands. Studenten waren Annelies Broeckx, Mariska Everts en Kelly Verhulst, o.l.v. Prof. Dr. Veerle Van Eetvelde. Dit project werd aangestuurd en mede begeleid door KVNS.

Als conclusie werd gesteld dat het gebied aan opwaardering toe is. Aan de hand van een visiekaart in de thesis wordt een duidelijk beeld geschetst welke ingrepen daartoe mogelijk zijn en ze dikwijls eerder kleinschalig kunnen zijn. Zo zal de kap van de populierenbossen al een belangrijk effect hebben op de verbetering van het landschap.

“Ook is het belangrijk de historische waarden en de waarden die nu in het landschap aanwezig zijn zoveel mogelijk te bewaren en onder de aandacht te brengen. Een goed voorbeeld hiervan is de historische as, waarbij mensen enkel op de hoogte gebracht dienen te worden van het bestaan van een dergelijke as. De elementen zijn er al, ze moeten enkel in verband gebracht worden met elkaar. Minimale inspanningen kunnen al snel grote effecten hebben, het verbeteren van het bestaande beleid is hierbij dan ook van belang. Dit beleid moet niet enkel sturend zijn maar ook participatief. Maatschappelijke oplossingen op het niveau van de site zijn zeer interessant. De ideeën voor een sociale werkplaats lagen er naar horen zeggen al even, dit dient echter enkel nog tot uitvoering gebracht te worden.
Waar huidig onderzoek besluit met een visie, zal er verder nagedacht moeten over een concrete realisatie van de aangedragen acties. Niet enkel beleid speelt hierbij een belangrijke rol, betrokkenheid van verschillende actoren zoals bewoners en maatschappelijke organisaties is tevens van belang”.

Op dinsdag 7 april 2008 werd de Atlas van de Regio Schelde-Landschapspark voorgesteld, een grondig onderzoek door het labo Stedenbouw van de Universiteit van Gent. Deze zorgt ervoor dat het unieke karakter en de kwaliteiten van het Schelde Landschap niet aalleen bewaard maar daar waar nog mogelijk te herstellen in zijn oorspronkelijke natuurlijke staat. Een samenwerking tussen maar liefst 25 Scheldegemeenten en een grensoverschrijdende samenwerking waaruit zich een gemeenschappelijke viesie ontwikkeld op het gebied van landbouw, mobiliteit, industrie, woongelegenheid, erfgoed, toerisme en recreatie. Deze atlas dient als richtingsnorm voor een verdere en betere ordening en ontwikkeling van het groene Schelde-Landschapspark.